Vitajte na našom novom eshope · Nakúpte online a vyzdvihnite do hodiny

Nokia E52 NAVI Pack Metal Aluminium (SKV) s LOGOM OPERATORA Poškodená krabica

KódNK02132_SKVPN002M050Záruka24 mesiacov
Nokia E52 NAVI Pack Metal Aluminium (SKV) s LOGOM OPERATORA Poškodená krabica
Dočasne nedostupné
127,2 € 106,0 € bez DPH
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Nokia E52 ponú,ka e-mail s ľahkosťou a obsahuje množstvo funkcií, užitočný,ch pre prá,cu v prí,vetivom dizajne.


Bezplatná, navigá,cia pre OVI Maps!


&Scaron,pecifiká,cie:


Platforma: S60 Edition 3.2.3

Operačný, systé,m: Symbian 9.3


Prevedenie: monoblok, rozmery: 116 x 49 x 9,9 mm, hmotnosť: 98 g, objem: 55 cm3

Displej: 2,4 ",, 240 x 320 pixelov (QVGA), až 16 milió,nov farieb, aktí,vny matica TFT, automatická, orientá,cia displeja (na &scaron,í,rku / na vý,&scaron,ku)

Ovlá,danie: numerická, klá,vesnica, klá,vesy pre rý,chly prí,stup (Ú,vodná, displej, Kalendá,r, E-mail), klá,vesy pre ovlá,danie hlasitosti, pre vypnutie mikrofó,nu, pre ovlá,danie fotoapará,tu, hlasové, prí,kazy, čidlo pohybu - otočí,te ak telefó,n displejom nadol, vypne sa zvuk vyzvá,ňacieho tó,nu

Konektory: Vysokorý,chlostné, USB, zvukový, konektor Nokia 3,5 mm

Pamä,ť: Pamä,ťová, karta microSD s kapacitou 1 GB (možnosť rý,chlej vý,meny pri zapnutom prí,stroji), podpora až pre 16 GB, stlačení,m jednej klá,vesy možno použiť ako zariadenie USB pre veľkokapacitné, ukladanie dá,t, až 60 MB voľnej uží,vateľskej pamä,te, 256 MB NAND flash

Prispô,sobenie: profily, motí,vy, vyzvá,ňacie tó,ny, prispô,sobiteľné, profily, zvonenie, zvonenie s videom, motí,vy definované, uží,vateľom, režimy ú,vodné,ho displeja - Pracovné, a Osobné,


Prevá,dzkové, frekvencie: GSM 850/900/1800/1900 MHz

Dá,tová, sieť: GPRS, EGSM, WCDMA, HSDPA, HSUPA, WLAN, podpora TCP / IP, možnosť použí,vať ako dá,tový, modem

Loká,lne pripojenie a synchronizá,cia: Bluetooth 2.0 EDR, A2DP

Hovory: Hovory, videohovory (VGA), funkcie Push to talk (PoC), SIP VoIP 3.0, kontinuita hlasový,ch hovorov (prenos VoIP medzi bunkami / WLAN)

Sprá,vy: SMS, dlhé, sprá,vy zložené, až z 10 SMS, MMS verzia 1.2, Chat

GPS a navigá,cia: A-GPS s kompasom, apliká,cie Nokia Mapy. Bezplatná, navigá,cia pre OVI Mapy!

Baté,ria: BP-4L 1500 mAh

Doba hovoru (maximá,lne): GSM až 8 hod, WCDMA až 6 hod

Pohotovostný, režim (maximá,lne): GSM až 672 hod, WCDMA až 432 hod

Doba prehrá,vania hudby (maximá,lne): Hudobný, prehrá,vač až 18 hod, FM rá,dio až 30 hod


E-mail -

Podporované, protokoly: IMAP4 (s funkciou idle), Nokia Messaging, Microsoft ActiveSync, POP3, SMTP

Viac e-mailový,ch ú,čtov sú,časne, podpora e-mailový,ch prí,loh, začlenená, služba Nokia Mobile VPN


Prehliadanie webu -

Podporované, jazyky: HTML, xHTML, MP, WML, CSS

Podporované, protokoly: HTTP, WAP

Prehliadač Nokia Minimap

Vyhľadá,vanie Nokia Mobile Search


Fotografovanie -

3,2 megapixlový, fotoapará,t s ostrení,m na celý, sní,mku a bleskom, obrazové, formá,ty: JPEG, až 4x digitá,lny video zoom, blesk LED, podpora ú,prav fotografií,, tlač


Video -

Hlavný, fotoapará,t 3,2 megapixelov, ostrenie na celý, sní,mku

Nahrá,vanie videa (VGA) pri 15 sní,mkach / s

Až 4x digitá,lny zoom pre video

Fotoapará,t na prednej strane (VGA)

Nahrá,vanie videa vo formá,toch:. Mp4 - predvolené, (VGA, QVGA) alebo .3 gp (QCIF pre MMS)

Nahrá,vanie zvuku vo formá,toch:. Mp4

Multimediá,lny prehrá,vač

Real Player

Formá,ty sú,borov pre prehrá,vanie videa:. Mp4, AVC/H.264,. Wmv, RV, Flash Video, H.263/3GPP

Streamovanie videa:. Mp4, AVC/H.264,. Wmv, RV, Flash Video, H.263/3GPP

Prehrá,vanie videa v režime na &scaron,í,rku

Videohovory (VGA) pri 15 sní,mkach / s

Zvonenie s videom


Prehrá,vanie hudby a zvuku -

Hudobný, prehrá,vač

Multimediá,lny prehrá,vač

Formá,ty sú,borov pre prehrá,vanie hudby: AAC, AAC +, eAAC +, MP3, AMR-NB, WMA

Streamovanie zvuku

FM rá,dio 87,5-108 MHz s podporou RDS

Zvukový, konektor Nokia 3,5 mm

Vyzvá,ňanie


Zá,znam hlasu a zvuku -

Hlasové, povely

Vylep&scaron,ené, hlasové, vytá,čanie

Hlasový, zá,znamní,k

Nahrá,vanie zvuku vo formá,toch:. Mp4

Kodeky reči: AMR-NB, GSM EFR, FR &, HR, AMR-WB pre hlasové, hovory typu SK

Digitá,lny mikrofó,n

Prevod textu na reč pre čí,tanie sprá,v


Kancelá,ria -

Sprá,va osobný,ch informá,cií, (PIM): kontakty, hodiny, kalendá,r atď

Ú,ložná, kapacita zá,visí, od dostupnej pamä,te

Kontakty 2.0 pre Eseries, kontakty s fotografiami

Vyhľadá,vanie ná,zvov firiem

Hodiny: analó,gové, a digitá,lne

Budí,k s vyzvá,ňací,mi tó,nmi

Upomienky

Kalkulačka s pokročilý,mi funkciami

Kalendá,r Nokia Eseries s vyhradenou klá,vesou pre rý,chly prí,stup

Vytvá,ranie a prijí,manie žiadostí, o schô,dzu

Prevodní,k

Aktí,vne pozná,mky

Zoznam ú,loh

Osobné, informá,cie zobraziteľné, počas hovoru

Slovní,k MOT

Prehliadač PDF

ZIP Manager

Prehliadače Quick Office (Quickword, Quickpoint, Quicksheet)

Hudobný, prehrá,vač Nokia

Multimediá,lny prehrá,vač Nokia

Mapy

Podpora služby Nokia Messaging

Vyhľadá,vanie Nokia Mobile Search

Kancelá,rske ná,stroje Nokia Office Tools

N-Gage


Obsah predajné,ho balenia:

Nokia E52

Držiak do auta Nokia CR-115 s ú,chytom na sklo HH-20

Free Ovi Maps application

Baté,ria Nokia BP-4L (1 500 mAh)

Nabí,jačka Nokia AC-10

Adapté,r k nabí,jačke Nokia CA-146C

Stereofó,nny headset Nokia HS-48

Ká,bel Nokia s podporou nabí,jania

Pamä,ťová, karta microSD Nokia

Uží,vateľská, prí,ručka

Brožú,ra Nokia Eseries Experience

Pcsuite (v 7.1) na karte microSD

Služby obsiahnuté, v predajnom balení,:

- Mapy

- Podpora služby Nokia Messaging

Popis