Vrátenie tovaru

Výrobok zakúpený cez náš internetový obchod nezodpovedá vašim predstavám? Pokiaľ ste kupujúci - spotrebiteľ potom máte v zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, možnosť ho vrátiť bez udania dôvodu počas zákonnej 14-dennej lehoty od dátumu jeho prevzatia. To platí samozrejme aj na výrobky, ktoré ste si vyzdvihli cez internetový obchod s vyzdvihnutím na predajni.

Odstúpenie od zmluvy nie je možné u tovaru ako štupľové slúchadlá, ochranné fólie/sklá na zariadenia (už aplikované), kefky, holiace strojčeky a podobne, ktoré spadajú pod výnimku „Predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je možné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený“.

Vyberte, kde chcete výrobok vrátiť:

1. Vrátiť na predajňu

Vrátený výrobok môžete priniesť do našej predajne, spolu s výrobkom prineste tiež predajný doklad a vyplnené Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy (PDF 177,3 kB). Na pobočke výrobok skontrolujeme a v priebehu 14 dní zaistíme vrátenie peňazí.

2. Poslať reklamačnému oddeleniu

Ak nemáte predajňu po ruke, môžete tovar poslať priamo reklamačnému oddeleniu. V tomto prípade postupujte nasledovne:

 1. Vyplňte a vytlačte si Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy (PDF 177,3 kB). Údaje potrebné na vyplnenie nájdete na faktúre.
 2. Uveďte tovar do pôvodného stavu - resetujte a odstránte zo zariadenia všetky heslá. V tomto prípade vám vrátime plnú cenu tovaru.
 3. Tovar starostlivo zabaľte, aby ste predišli jeho poškodeniu počas prepravy. Ideálne ho zabaľte do pôvodného obalu. Nezabudnite pribaliť podpísané odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 4. Zásielku s tovarom odporúčame zaslať DOPORUČENE Slovenskou poštou ako poistenú.
 5. Tovar pošlite na adresu nášho reklamačného oddelenia:

TurTel s.r.o. - Reklamačné oddelenie

Komenského 2620/52H

010 01 Žilina

Náklady na spätné vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

Často kladené otázky k vráteniu tovaru

Čo znamená "Odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu"?

Pokiaľ ste výrobok zakúpili v našom internetovom obchode ako spotrebiteľ - fyzická osoba (nemáte na faktúre uvedené IČO) máte podľa ust. § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Toto svoje právo môžete využiť vo chvíli, kedy vám výrobok z nejakého dôvodu nevyhovuje alebo nezodpovedá vašim predstavám.

Výrobok je zakúpený na IČO, môžem odstúpiť od kúpnej zmluvy?

V prípade, že ste podnikateľom, tzn. právnickou osobou či osobou, ktorá tovar objednala v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, zákonná možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy v priebehu 14 dní od nákupu sa na vás nevzťahuje. Neuplatňuje sa právo odstúpenia od zmluvy platné podľa Občianskeho zákonníka. V prípade, že Vám tovar, ktorý ste nakupovali na firmu nevyhovuje, kontaktujte nás emailom a pokúsime sa napriek tomu nejak dohodnúť.

Aká je možnosť a rozsah vyskúšania tovaru?

Vyskúšanie znamená sprevádzkovanie tovaru a primerané otestovanie všetkých funkcií, ktoré má tovar spĺňať podľa požiadaviek zákazníka. Nemalo by však dôjsť k jeho opotrebovaniu.

Ak si zakúpite napríklad monitor alebo televízor, je v poriadku jeho sprevádzkovanie, odskúšanie obrazu, kvality prehrávania, jednoduchosti obsluhy a plynulosti rozhrania. V prípade fotoaparátu je v poriadku vyhotovenie niekoľkých snímok v rôznych režimoch. V prípade tlačiarne si bez problémov vytlačte niekoľko stránok textu, vyskúšajte si farebnú tlač či tlač fotografií.

Pokiaľ to nie je vyslovene nutné, neskladajte ochranné fólie z displejov a lesklých častí tiel tovaru a samolepky výrobcu.

Musím tovar vrátiť v nepoškodenom obale?

Obal nie je predmetom kúpy ani súčasťou kúpenej veci. Aj napriek tomu má predávajúci právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Nakoľko v zmysle § 10 ods. 4 zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, v prípade ak predávajúci zistí, že hodnota tovaru, ktorý kupujúci vrátil predávajúcemu pri odstúpení od zmluvy sa znížila nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, alebo že tovar, ktorý spotrebiteľ vrátil pri odstúpení od zmluvy, je poškodený zavinením spotrebiteľa, je predávajúci oprávnený uplatniť si po spotrebiteľovi nárok na náhradu škody.

Čo keď sa tovar pri používaní poškodil?

Výrobok môžete vrátiť, aj keď je čiastočne poškodený. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je použitý, poškodený a/alebo neúplný je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady v súlade s ust. § 457 a § 458 Občianskeho zákonníka SR, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu, nakoľko v zmysle § 10 ods. 4 zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Čo ak vrátim tovar nekompletný, napr. bez príslušenstva?
Aby ste pri vrátení tovaru dostali späť celú sumu zaplatenej kúpnej ceny, musí byť vrátený tovar kompletný, teda vrátane všetkého príslušenstva, ktoré bolo súčasťou predajného balenia. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je použitý, poškodený a/alebo neúplný je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady v súlade s ust. § 457 a § 458 Občianskeho zákonníka SR, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu, nakoľko v zmysle § 10 ods. 4 zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
Ako sa počíta lehota 14 dní?

Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (napr. ak si zákazník prevezme tovar v piatok, doba pre odstúpenie sa počíta od soboty vrátane).

Pre dodržanie lehoty je rozhodujúce, kedy je odstúpenie od zmluvy odoslané. Lehota na odstúpenie sa tak považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle podnikateľovi oznámenie, že od zmluvy odstupuje.

Aké dokumenty je potrebné priložiť?

V prípade, že výrobok budete vracať na predajňu, nezabudnite priniesť dokument, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás a uľahčí nám identifikáciu daného tovaru a požiadavku.

V prípade, že budete výrobok posielať priamo na reklamačné oddelenie odporúčame priložiť tiež vyplnený formulár Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy (PDF 177,3 kB) a kópiu nákupného dokladu, ktorý ste dostali na svoju e-mailovú adresu.

Kedy mi vrátite peniaze?

Peniaze za tovar zašleme na váš bankový účet čo najskôr, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, nie však skôr, než dôjde k doručeniu vráteného tovaru na predajňu alebo späť na naše reklamačné oddelenie (prípadne, ak preukážete, že vrátený tovar nám už bol odoslaný). Náklady na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane kupujúceho.

Na ktorý tovar sa nevzťahuje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v 14-tich dňoch?

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom mimo iných sú:

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 3. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 4. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. depilátory, holiace strojčeky)
 5. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 6. predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 7. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 8. lieky a ostatné prípravky určené na užívanie a tovar osobnej hygieny sú klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto musí byť tento druh tovaru v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý.

Výnimkou sú prípady, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané.

Ak ste napriek všetkej snahe nenašli odpoveď na vašu otázku, kontaktujte, prosím, buď telefonicky alebo e-mailom našu zákaznícku linku.

Viac informácií nájdete aj v obchodných podmienkach.

Na vašom súkromí nám záleží

Tento internetový obchod ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.

Povoliť všetkoPodrobné nastavenie